கேள்விகளும் பதில்களும்

 

உலகம் முழுவதும் அமைதியை பரப்புவதற்காக வீதிகள் தோறும் குண்டுகள் வெடித்து, வீணர் மதம் இஸ்லாம் எனச் சொல்வாரை வெட்டிச் சாய்த்து, பிறரைக் கொல்லவும், கொள்ளையடிக்கவும், அடிமைகளாய் சுரண்டவும், பெண்களை வெறும் பிறப்புறுப்பாய் கருதவும் வழி செய்கிற உன்னத இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில், அவர்களிடம் கேட்கப்படுகிற கேள்விகளும், அதற்கு இஸ்லாமிய மதத்தை முழுமையாய் கற்று அறிந்தவர்களின் பதில்களும் இப்பகுதியில் இடம் பெறுகின்றன.

இவற்றைப் படித்து மதம் மாறுவதோ, மனம் மாறுவதோ அவரவர் மனசாட்சியைப் பொறுத்தது.

 
http://english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=315

Question: Is it permissible for Muslims to take part in their festivals, such as Christmas?

Answer: Praise be to Allaah.

It is not permissible for the Muslim to join the kuffaar in their festivals and to express joy and happiness on these occasions, or to take the day off work, whether the occasion is religious or secular, because this is a kind of imitating the enemies of Allaah, which is forbidden, and a kind of co-operating with them in falsehood. It was proven that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever imitates a people is one of them.”
And Allaah says (interpretation of the meaning):

“Help you one another in Al‑Birr and At‑Taqwa (virtue, righteousness and piety); but do not help one another in sin and transgression. And fear Allaah. Verily, Allaah is Severe in punishment” [al-Maa’idah 5:2]

We advise you to refer to the book Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (may Allaah have mercy on him), for it is very useful on this topic. [Translator’s note: This book is available in English under the title “The Right Way,” published by Darussalam, Riyadh].

And Allaah is the source of strength. May Allaah bless our Prophet Muhammad and his family and companions, and grant them peace.

Standing Committee on Academic Research and Issuing Fatwas, Fatwa no. 2540.
Islam Q&A

 பச்சைத் தமிழன் பதிலளிக்கிறார்

வைகுண்ட லோகத்தில் எப்போதும் அகண்ட நாம பஜனைதான் நடந்துகொண்டிருக்கும் என்கிறார்கள். அப்படியானால் சுவனத்தில்?

அங்கேயும் பஜனைதான். சுவனத்து கன்னிகளோடு.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s