அராஜக மார்க்கத்தின் நீட்சி – ஔரங்கஸேப்

லலித்கலா அகதமியில் ஃப்ரான்ஷ்வா கத்யேவின் முயற்சியால் நடைபெற்ற கண்காட்சியை நடைபெறவிடாமல் சென்னையில் உள்ள விலைமக்கள் தடுத்துள்ளனர்.  வரலாற்று உண்மைகள் வெளிவராமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளன.   Continue reading